müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler...

Bütçe Yönetimi

Aidatların Toplanması

Aylık aidatların belirlenerek Kat Maliklerinden (banka veya nakit) tahsili, aylık Genel Giderlerin (banka veya nakit) ödenmesi, sayaç (doğalgaz, elektrik vb.) tahakkuklarının yapılması, kat malikleri cari hesaplarının takibi, periyodik kasa raporu, aylık gelir/gider raporunun hazırlanması, dönemsel bilançoların hazırlanması  v.b. çalışmaları / hizmetleri kapsamaktadır.

Yıllık / Aylık Bütçe Raporlama

Kanuni defterlerin (işletme defteri, kasa defteri vb.) tutulması, Yıl Sonu Faaliyet Raporunun, yönetim kuruluna hazırlanarak sunulması  v.b. çalışmaları / hizmetleri kapsamaktadır.

Genel Kurul Toplanması vb. İşlemler

Genel kurul, tüm payların temsil edildiği ve tüm pay sahiplerinin yer aldığı ana sözleşmesinde tanımlanan yetkilerle donatılmış bir meclis gibidir. Bu yetkiler çerçevesinde görüşülecek konular genel kurul toplantı gündemine alınarak, pay sahiplerinin toplanması ile yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Bu kapsamda; yönetim kurulu üyelerinin seçimi, azli, ibrası, görev sürelerinin ve ücret, prim gibi haklarının belirlenmesi, Yıllık kar üzerinde tasarrufa ilişkin kararların alınması  v.b. çalışmaları / hizmetleri kapsamaktadır.